osirpiotrkow.pl

Regulaminy

Regulamin PUMPTRACK Show z OSiR

PUMPTRACK Show z OSiR pod Patronatem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka

ORGANIZATOR:

OSiR Piotrków Tryb., ul. Stefana Batorego 8

Partner:

Piotrkowskie Stowarzyszenie Triathlonu Tri Aktywny Piotrków, Szkółka Kolarska Velo Speed

Termin:

14.10.2023 r. (sobota), godz. 09:00 – 13:00

Miejsce zawodów:

Tor pumptrack,  OSiR Piotrków Tryb., ul. Ceramiczna 14

Sędzia główny: Rafał Marchwiński – Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi / Tri Aktywny Piotrków

CEL ZAWODÓW:

    1. promowanie sportów rowerowych
    2. propagowanie zdrowego trybu życia od najmłodszych lat
    3. promowanie bezpiecznej jazdy na torze pumptrack oraz w ruchu drogowym
    4. kreowanie i popularyzacja postaw i zachowań społecznych w oparciu o wartości niesione aktywnością fizyczną.
    5. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

    1. Zawody na torze pumptrack są ogólnodostępne.
    2. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, wymagana jest pisemna zgoda rodziców/ opiekunów).
    3. Udział w zawodach może wziąć osoba, która spełnia następujące warunki:
    • posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach;
    • dokona weryfikacji w Biurze Zawodów;
    • posiada sprawny technicznie rower BMX / MTB (obowiązują płaskie pedały bez zatrzasków).   lub hulajnogę oraz tzw sztywny kask na głowę;
    • w trakcie trwania zawodów nie znajduje się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających;
    • akceptuje niniejszy Regulamin w całości;
    • wyraża zgodę na publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas zawodów na torze pumptrack z własnym udziałem w środkach masowego przekazu oraz materiałach Organizatora;
    • wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Organizatora zawodów

    4. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przez: Centrum Rekreacjyne ul. Belzacka 108/110 pokój 29 do dnia 12.10.2023 godz. 15:00. oraz w dniu zawodów w biurze zawodów do godziny 9:30
    5. Opłata rejestracyjna: - brak opłat rejestracyjnych, udział ogólnodostępny po wcześniejszej rejestracji


SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW, KLASYFIKACJA:

    1. Zawody Pumptrack dzielone są na dwie odrębne konkurencje: jazda na rowerze i jazda na hulajnodze.
    2. Zawodnicy w zależności od wyboru konkurencji startują w odpowiedniej dla daty urodzenia kategorii wiekowej:
    • chłopcy i dziewczyny amator  hulajnoga lub rower – rocznik 2011 - 2013 (3 okrążenia toru)
    • chłopcy i dziewczyny  amator  hulajnoga lub rower – rocznik 2008 – 2010 (4 okrążenia toru)
    • chłopcy i dziewczyny  amator  hulajnoga lub rower – rocznik 2006 – 2007 (5 okrążeń toru)
    • mężczyźni  i kobiety amator open hulajnoga lub rower – rocznik 2005 i wcześniej (5 okrążeń toru)

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 – 9:30 – weryfikacja , wydawanie numerów startowych
10:00 – 11:00 start konkurencji rowerowych
11:00 – 12:00 start konkurencji na hulajnodze
12:30 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

    • numer startowy;
    • pomiar czasu;
    • dekorację dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej
    • opiekę medyczną.
    • poczęstunek

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
    1. poniesione straty lub zniszczenie mienia zawodnika w związku z uczestnictwem w zawodach;
    2. jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników zawodów doznany w trakcie zjazdu oraz w trakcie treningów;
    3. wszelkie zdarzenia mające miejsce w trakcie dojazdu na zawody jak i w trakcie powrotu z nich;
    4. ewentualne wypadki na trasie
    5. rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki i za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów
    6. szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
    7. odwołanie wydarzenia, zmiana terminu lub miejsca imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora
    8. Organizator posiada ubezpieczenie od NW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian programu zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym.
    2. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów, a w organizacyjnych Organizator.
    3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów) i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
    4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
    5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.
    6. Każdy uczestnik zawodów uczestnicząc w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatności RODO.
    7. Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
    8. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację wizerunku oraz wyników w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =