osirpiotrkow.pl

Regulamin Półmaratonu

REGULAMIN VIII NOCNEGO PÓŁMARATONU PIOTRKOWSKIEGO ORAZ V ĆWIERĆPÓŁMARATONU

I. CEL IMPREZY

      - Promocja Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
      - Rozwijanie sportowych zainteresowań mieszkańców miasta
      - Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport

II. ORGANIZATOR BIEGU

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (OSiR)
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Stefana Batorego 8
tel: +48 44 732-66-51, +48 44 732-65-69
fax: 732-65-69 wew.122
e-mail: sekretariat@osirpiotrkow.pl
strona www: www.osirpiotrkow.pl
NIP: 771 24 80 052
REGON: 00 130 7723

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim
- Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

IV. PATRONAT

- Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Juliusz Wiernicki

V. TERMIN I MIEJSCE

- termin obydwu biegów – 14 czerwca 2024 r. start godzina 21:00 zakończenie godzina 24:00
- miejsce – Piotrków Trybunalski
- start- ul. Słowackiego naprzeciwko pomnika Jana Pawła II
- meta - Rynek Trybunalski

VI. TRASA

- długość Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego wynosi 21,0975km,trasa posiada atest PZLA. na bieg składają się 4 pętle, które w sumie dają dystans półmaratonu
- długość Ćwierćpółmaratonu stanowi 1 pętlę długości półmaratonu i wynosi ok. 5,2km
- powierzchnia jest w pełni utwardzona (asfalt 95%, kostka brukowa 5%)
- różnica poziomu trasy wynosi 23m
- oznaczenie trasy co 1km
- punkty odżywiania co około 5km. Po zakończeniu biegu będzie wydawany posiłek regeneracyjny
- zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny
- zawodnicy, którzy nie dotrą do mety do godziny 24:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu

VII. UCZESTNICTWO

W biegu prawo startu mają wyłącznie te osoby, które:
- najpóźniej do 14 czerwca 2024 r. ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań .
- dokonają zgłoszenia, uiszczą opłatę startową i zweryfikują się w biurze zawodów – hala „Relax” ul. Stefana Batorego 8, które czynne będzie w dniu 14.06.2024 r. od godziny 10:00 do 20:00
- w biurze biegu zawodnicy otrzymają pakiety startowe zawierające nr startowy z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, koszulkę biegową
- podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie się dokumentem tożsamości ze zdjęciem w związku z koniecznością podpisania oświadczenia
- w przypadku niemożności wzięcia udziału w biegu, odbiór pakietu startowego (bez numeru startowego) możliwy będzie w trakcie weryfikacji w dniu 14.06.2024 r. wyłącznie na podstawie imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę, która opłaciła swój udział w biegu, obsługa biura biegu może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych zawartych w upoważnieniu
- imienny numer startowy będzie możliwy do odebrania do 28.06.2024 r. w siedzibie OSiR, może być on wysłany pod wskazany adres.
- imienny numer startowy może być odebrany przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu startowego wraz z wypełnionym oświadczeniem,
- numery nieodebrane po 30.06.2024 r. zostaną zniszczone
- w półmaratonie obowiązuje limit 600 nadanych numerów startowych, o nadaniu numeru decyduje kolejność opłat wpisowych, w dystansie ćwierćpółmaratonu ustalony limit to 390 nadanych numerów
-  organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia limitu nadanych numerów, jednak bez możliwości otrzymania pakietu startowego
- pamiątkowe medale otrzymają wyłącznie biegacze, którzy ukończą dystans półmaratonu i ćwierćpółmaratonu
- numer startowy obydwu biegów upoważnia do jednorazowego wejścia na baseny OSiR w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 15-16 czerwca 2024 r.
Kryte pływalnie OSiR dostępne w poniższych lokalizacjach:
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 106, tel. 44 732-68-17
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 8/12, tel. 44 732-37-34

VIII. KLASYFIKACJE

- klasyfikacja w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczone od chwili strzału startera) pozostałe  klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczone od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).
Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- klasyfikacje wiekowe (k- kobiety, m- mężczyźni):
    • k20, m20 (rocznik 2004 – 1995)
    • k30, m30 (rocznik 1994 – 1985)
    • k40, m40 (rocznik 1984 – 1975)
    • k50, m50 (rocznik 1974 – 1965)
    • k60, m60 (rocznik 1964 – 1955)
    • k70, m70 (rocznik 1954 i starsi)
- klasyfikacja najszybsze piotrkowianki, najszybsi piotrkowianie - warunkiem uczestnictwa w tej klasyfikacji jest stały meldunek w Piotrkowie Trybunalskim, potwierdzony oświadczeniem
- klasyfikacja służb mundurowych (policja, służby więzienne, straż pożarna, OSP, służby graniczne)
- klasyfikacja nauczycieli
- klasyfikacja zawodów medycznych (lekarze,pielęgniarki,ratownicy medyczni)

IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

- rejestracja na bieg możliwa jest pośrednio poprzez stronę Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego (www.osirpiotrkow.pl) lub bezpośrednio, poprzez firmę Datasport (online.datasport.pl)
- zapisy online będą realizowane w okresie 08.02.2024 r. - 10.06.2024 r.- zgłoszenia w okresie 14.06.20224 r. będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów tylko przy niezapełnionej liście uczestników
- za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. W celu ułatwienia weryfikacji dotyczącej opłaty startowej należy w tytule przelewu podać: nazwisko i imię zawodnika oraz nazwę biegu
- opłata startowa w półmaratonie wynosi
    • 60zł od 08.02.2024 r. do 29.02.2024r.
    • 80zł od 01.03.2024 r. do 29.04.2024 r.
    • 90zł od 02.05.2024 r. do 10.06.2024 r.
    • 100 zł - opłata dokonana w biurze w dniu  14.06.2024 r.
- opłata startowa w ćwierćpółmaratonie wynosi:
    • 60zł - od 08.02.2024 r. do 14.06.2024 r.
- zwolnieni z opłat podlegają zawodnicy od 15 do 18 roku życia i powyżej 70 lat oraz biegacze z miast partnerskich miasta Piotrkowa Trybunalskiego
- opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi
- za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora
- organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia

X. NAGRODY

- wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują , wodę oraz posiłek regeneracyjny
- zdobywcy miejsc 1 – 3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne
- nagroda łączna za ustanowienie nowego rekordu trasy kobiet i mężczyzn
Obecnie rekord trasy wynosi:
    • kobiety – 0.1:14:17
    • mężczyźni – 01:04:57
- klasyfikacja krajowa, w której trzy panie i trzej panowie z Polski otrzymają nagrodę pieniężną
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc 1 – 3 otrzymają puchary i nagrody
- zdobywcy miejsc 1 – 3 w klasyfikacji najszybszy piotrkowianin i najszybsza piotrkowianka otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne
- nagrody pieniężne zdobyte podczas biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika w terminie 7 dni od daty biegu
- organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach
- protesty i zastrzeżenia można zgłaszać do 00.30 w dniu 15 czerwca 2024 r. po tym terminie wszystkie protesty i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane
- nagrody zostaną wręczane zwycięzcom klasyfikacji generalnej i we wszystkich kategoriach od godziny 23:00 w Rynku Trybunalskim (scena)
- dla zwycięzców w dystansie ćwierćpółmaratonu ustala się puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej w kategoriach:
kobiet miejsca 1. - 5 oraz mężczyzn 1.-5
  - wysokości nagród pieniężnych i zakres nagród rzeczowych zostaną podane w terminie do 13.05.2024 r.

XI. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

- uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie
- zawodnicy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora, policji, straży miejskiej i służb porządkowych
- bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym
- organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo, osób nieposiadających numerów startowych
- organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
- wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
- zobowiązuje się uczestników do wykorzystywania w trakcie biegu elementów odblaskowych lub takich, które generują światło

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- organizator zapewnia opiekę medyczną w biurze zawodów oraz na trasie biegu
- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
- decyzja lekarza dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy jest ostateczna i nieodwołalna
- podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych, zabrania się zasłanianie numerów startowy pod karą dyskwalifikacji
- organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodu
- wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
- ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. zabrania się korzystania z kijków nordic walking.
- zabroniony jest start w biegu wraz ze zwierzęciem
- przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest zabronione
- zawodnicy, którzy skracają trasę biegu oraz dokonują czynności mających na celu oszukanie organizatora i pozostałych uczestników biegu, zostaną zdyskwalifikowani
- każdy zawodnik biorący udział w biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją biegu przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn 10.05.2018 r. (tj. dz.u. 2019 poz. 1781 z pózń. zm.); administratorem danych osobowych jest OSIR w Piotrkowie Trybunalskim
- każdy uczestnik biorący udział w biegu jest świadomy, że w trakcie biegu mogą być przeprowadzone nagrania filmowe zdjęcia, wywiady z uczestnikami biegu, tym samym wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z biegu, zamieszczonych na stronach powiązanych z organizatorem, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy uczestników
- w sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.
.
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =