osirpiotrkow.pl

RODO

Ochrona Danych Osobowych


Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl

Ogólna polityka ochrony danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim


 

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (dalej OSiR) gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.


Zasady przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
OSiR przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

II. Ograniczenie celu
OSiR zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych
OSiR przetwarza tylko takie dane osobowe, które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego, co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania
OSiR przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

V. Prawidłowość danych
OSiR zapewnia, aby dane osobowe były prawidłowe i razie potrzeby aktualizowane. Dyrektor OSiR podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w  świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność
OSiR przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych
Dyrektor OSiR respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Dyrektor OSiR wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych
Dyrektor OSiR wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Dyrektor OSiR wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez OSiR. Dyrektor OSiR ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dyrektor OSiR wyznaczył inspektora ochrony danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie BIP Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w sekcji Ochrona Danych Osobowych oraz na stronie podmiotowej OSiR www.osirpiotrkow.pl w zakładce Kontakt.

 

Klauzula informacyjna dotycząca realizacji praw osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (dalej OSiR) z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Z Administratorem można się kontaktować:
- listownie: na adres wskazany powyżej
- mailowo: sekretariat@osirpiotrkow.pl 
- telefonicznie: (+48) 44 732 65 69.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - funkcję tę pełni Pan Piotr Pryliński, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych w załącznikach poniżej, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie TrybunalskimZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach.
Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (dalej OSiR) z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2.    Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych – Pan Piotr Pryliński pod adresem e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
3.    Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia  i wykonania umów z kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach: przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się  roszczenia; w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.
5.    Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
6.    Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt 3 powyżej  będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 5 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
7.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, czy podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
8.    Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9.    Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
10.    Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim oraz klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z IOD

 


Szanowni Państwo,
Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 

Pan Piotr Pryliński
Inspektor Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piotrkowie TrybunalskimKontakt do IOD poprzez:
a)     e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl
b)     listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,
Ul. Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski
Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail  jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (dalej OSiR) z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pana Piotra Prylińskiego: e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej w punkcie 1 dopiskiem „dla IOD”.
3.    Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z  IOD (przesłanie danych).
4.    Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
6.    Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8.    Ma Pani/Pan prawo do:

 • uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • powiadomienia każdego odbiorcy o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych co wynika z obowiązku Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów ogólnego Rozporządzenia;
 • wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • kontaktu z Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora.
 • W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na stronie podmiotowej BIP Ośrodka Sportu i rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: kontakt@nawigatordanych.pl
 • lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1- z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres.
 • Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania:
  • podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać;
  • brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.


Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


 

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 8 =
Link
9 + 8 =