osirpiotrkow.pl

Informacje

Konkurs dla najlepszej grupy kibiców podczas VI Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu oraz III Ćwierćpółmaratonu

Konkurs dla  najlepszej grupy kibiców podczas VI Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu  oraz III Ćwierćpółmaratonu

1. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, Stefana Batorego 8, tel. 44 7327286

2. Cel konkursu

- promowanie pozytywnej i radosnej postawy kibica
- konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zgłoszonych, zorganizowanych grup, które będą kibicować uczestniczkom podczas VI Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu oraz III Ćwierćpółmaratonu.

3. Miejsce i termin

- 10.06.2022r. na trasie VI Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu orzaz III Ćwierćpółmaratonu.

4. Zasady konkursu:

- grupa musi składać się minimum z pięciu osób.
- każda grupa kibica powinna posiadać pełnoletniego przedstawiciela.
- grupa musi zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając do dnia 08.06.2022r. na adres e-mailowy organizatora - r.pawlikowski@osirpiotrkow.pl, chęć uczestnictwa w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz ze wskazaniem planowanego miejsca kibicowania usytuowanego na trasie VI Nocnego Piotrkowskiego Półmaratonu oraz III Ćwierćpółmaratonu
- karta zgłoszenia powinna zawierać:
- nazwę grupy/drużyny– wymyślone określenie identyfikujące całą grupę kibiców;
- opis grupy – krótką charakterystykę, ciekawy opis grupy kibiców, startującej w konkursie;
- planowaną formę dopingowania – opis lub lista pomysłów na formę kibicowania i wspierania biegaczy
- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe pełnoletniego przedstawiciela Grupy: poprawny adres e-mail oraz numer telefonu
- ilość osób w Grupie – planowaną liczbę osób, która będzie kibicować w ramach Grupy.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powstałe podczas kibicowania.
- o wyborze zwycięzców konkursu zadecyduje jury, które będzie przebywało na trasie biegu.
- grupa powinna ustawić się w wyznaczonym, planowanym miejscu co najmniej na 20 minut przed planowanym dotarciem do danego miejsca pierwszego zawodnika
- w trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych, a także zabronione jest zaczepianie i zatrzymywanie biegaczy
- administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,
- każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją konkursu przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (tj. dz.u. 2014 poz. 1182 z pózń. zm)
- każdy uczestnik jest świadomy, że w trakcie konkursu mogą być przeprowadzone nagrania filmowe ,zdjęcia, wywiady z uczestnikami konkursu i wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu konkursu zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora
- organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone przez grupy kibicujące
-  grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca kibicowania w stanie sprzed rozpoczęcia swoich działań
- konkurs odbędzie się, gdy zgłosi się minimum trzy grupy kibiców.
- w przypadku zgłoszenia się jednej lub dwóch grup, zostaną one wyróżnione
- kryteria oceny: przebranie/strój, oryginalność, pozostawienie porządku w strefie kibicowania

5. Nagrody

- nagroda główna - sprzęt sportowy
- dwa wyróżnienia - sprzęt sportowy
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.06.2022 r. po zakończeniu biegu na scenie głównej w Rynku Trybunalskim.

6. Postanowienia końcowe

- wypełnienie i dostarczenie do organizatora karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
- organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =