osirpiotrkow.pl

Centrum Rekreacyjne

Wycieczka Rowerowa z OSiR - em

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ z OSiR-em
pod Patronatem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnej formy wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia oraz poznawanie terenów powiatu piotrkowskiego.
II. NAZWA IMPREZY
Wycieczka rowerowa z OSiR-em
III. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim.
IV. TERMIN  - sobota, 27.08.2022 roku – zbiórka – godz. 9:00, start  godz. 9:30
V. Start: Parking przy ul. Sulejowskiej (przy dużym zbiorniku Bugaj) dalej ścieżką rowerową przy Al. Miast Partnerskich do ulicy Wolborskiej w kierunku Meszcz, następnie w lewo przez wiadukt do restauracji Ostoja Pod Dębami, gdzie nastąpi półmetek. Droga powrotna prowadzi leśnym duktem w kierunku ul. Michałowskiej osiedlowymi uliczkami Grażyny, Sportową , Ludową do mety przy ul. Partyzantów (parking przy sklepie AutoLand)
VI. WPISOWE
10 zł – osoba dorosła, 5 zł – dzieci do lat 18 , grupy szkolne 3zł.( Uwzględniamy PKM)
Zapisy do dnia 25.08.2022 roku, do godz. 14.00. 
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki:
    • osoby niepełnoletnie  mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym wyłącznie pod stałą opieką  rodzica, opiekuna prawnego  bądź opiekuna grupy.
    • każdy uczestnik przed startem  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.osirpiotrkow.pl,  jak również w wersji wydrukowanej w Centrum Rekreacyjnym przy ul.  Belzackiej  108/110 w Piotrkowie Trybunalskim , pok. 29 lub telefonicznie tel.697-888-372
    • zgłoszenia osobiście przyjmuje się do dnia 25.08.2022 r., do godz. 14.00  – pokój nr 29  , Centrum Rekreacyjne , ul. Belzacka 108/110 .
    • regulamin do pobrania w wersji elektronicznej lub wydrukowanej w Centrum Rekreacyjnym, ul. Belzacka 108/110 oraz załączniki do regulaminu :
- oświadczenie o udziale osoby dorosłej, 
- zgoda na udział  osoby niepełnoletniej,
- oświadczenie opiekuna grupy osób niepełnoletnich,
- warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
VIII OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU
    1. Przestrzeganie regulaminu wycieczki.
    2. Posiadanie dokumentu  tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
    3. Wycieczka będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.
    4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
    5. Uczestnicy rajdu poruszają się maksymalnie w 15 osobowych grupach. W skład każdej z grup wchodzi po dwóch opiekunów.
    6. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe zmiany pozycji.
    7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
    8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.
    9. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy.
    10. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia jednego z opiekunów swojej grupy.
    11. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność  za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym uczestnikom.
    12. Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
    13. O godz. np.12 wszyscy uczestnicy rajdu są zobowiązani stawić się do opiekunów grup na umówione wcześniej miejsce, celem wspólnego powrotu. Osoby (dotyczy wyłącznie osób pełnoletnich), które nie stawią się na umówioną zbiórkę, wracają we własnym zakresie, a organizator i opiekun grupy nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Opiekun grupy zobowiązany jest przekazać wszystkim uczestnikom informacje o czasie i miejscu zbiórki. Uczestnicy rajdu w ramach grupy mogą wcześniej opuścić teren wyznaczonego półmetku – decyduje o tym opiekun grupy. W sytuacji, gdy uczestnik pełnoletni chce wcześniej opuścić miejsce zbiórki, musi bezwzględnie poinformować o tym opiekuna grupy.
    14.  W wycieczce mogą brać udział tylko osoby zdrowe ( nie posiadające objawów przeziębienia i gorączki), nie przebywające na kwarantannie oraz nie miały kontaktów w ostatnich 14 dniach z osobami zarażonymi.
        IX. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
    1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.
    2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej  za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
    3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników , jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
    4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu i w konkursach rowerowych ,w których brali oni udział.
    5. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
    6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety rajdu do domów.
        X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
             Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują:
    a) prawo udziału w rajdzie wyznaczoną trasą;
    b)  bezpłatny posiłek ,baton , wodę
    c) ubezpieczenie NW;
    d) możliwość wzięcia udziału w konkursach sportowo-rekreacyjnych z nagrodami, organizowanymi na półmetku.
       XI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
    1. Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.
    2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu.
    3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu.
        XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność.
    2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
    3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność  za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy  oraz w przejeździe, w ramach rajdu rowerowego.
    4. Zaleca się jazdę w sztywnym kasku.
    5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
    6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
    7. Wszyscy uczestnicy startujący  w rajdzie  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
    8. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu niniejszej imprezy  zamieszczanych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych i marketingowych organizatorów .
    9. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z  nimi, które  mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję.
    10. Administratorem zebranych danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
    11. Rodzice, opiekunowie prawni  dzieci startujących w rajdzie oraz pełnoletni zawodnicy  mają prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych .
    12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.
    13. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
    14. Wpisowe nie będzie zwracane.
UWAGA !
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Z A P R A S Z A M Y !!!
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 2 =
Link
3 + 2 =