osirpiotrkow.pl

Regulamin Ćwierćmaratonu

REGULAMIN VI NOCNEGO PÓŁMARATONU PIOTRKOWSKIEGO ORAZ III ĆWIERĆPÓŁMARATONU
I. CEL IMPREZY    Promocja Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
    Rozwijanie sportowych zainteresowań mieszkańców miasta.
    Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport

II. ORGANIZATOR BIEGUOśrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim (OSiR)
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Stefana Batorego 8
tel: +48 44 732-66-51, +48 44 732-65-69
fax: 732-65-69 wew.122
e-mail: sekretariat@osirpiotrkow.pl

strona www: www.osirpiotrkow.pl

NIP: 771 24 80 052

REGON: 00 130 7723

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

IV. PATRONATPrezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak

Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Marian Błaszczyński

V. TERMIN I MIEJSCETermin obydwu biegów – 18 czerwca 2021r. start godzina 21:00 zakończenie godzina 24:00

Miejsce – Piotrków Trybunalski

START - ul. Słowackiego naprzeciwko pomnika Jana Pawła II

META - Rynek Trybunalski

VI. TRASADługość Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego wynosi 21,0975km. Trasa posiada atest PZLA. Na bieg składają się 4 pętle, które w sumie dają dystans półmaratonu.

Długość Ćwierćpółmaratonu stanowi 1 pętlę długości półmaratonu i wynosi ok. 5,2km.

Powierzchnia jest w pełni utwardzona (asfalt 95%, kostka brukowa 5%).

Różnica poziomu trasy wynosi 23m.

Oznaczenie trasy co 1km.

Punkty odżywiania co około 5km. Po zakończeniu biegu będzie wydawany posiłek regeneracyjny.

Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny.

Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety do godziny 24:00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

VII. UCZESTNICTWOW biegu prawo startu mają wyłącznie te osoby, które:

Najpóźniej do 18 czerwca 2021r. ukończyły 18 lat i podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań oraz młodzież od 15-go roku życia po przedstawieniu zgody opiekunów prawnych i zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegu lub udostępnią – wgląd do książeczki zdrowia sportowca.

Dokonają zgłoszenia, uiszczą opłatę startową i zweryfikują się w biurze zawodów – hala „Relax”

ul. Stefana Batorego 8, które czynne będzie w dniu 17.06.2021 r. od godziny 15:00 do 19:00 oraz w dniu 18.06.2021 r. od godziny 13:00 do 20:00

W biurze biegu zawodnicy otrzymają pakiety startowe zawierające nr startowy z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, koszulkę biegową.

Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie się dokumentem tożsamości ze zdjęciem w związku z koniecznością podpisania oświadczenia.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w biegu, odbiór pakietu startowego (bez numeru startowego) możliwy będzie w trakcie weryfikacji w dniach 17 i 18.06.2021 r. wyłącznie na podstawie imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę, która opłaciła swój udział w biegu. Obsługa biura biegu może poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych zawartych w upoważnieniu.

Imienny numer startowy będzie możliwy do odebrania od 21.06.2021 r. w siedzibie OSiR, może być wysłany pod adres wskazany przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu startowego do dnia 30.07.2021r. po tym dniu numery nieodebrane zostaną zniszczone.

W półmaratonie obowiązuje limit 804 nadanych numerów startowych. O nadaniu numeru decyduje kolejność opłat wpisowych. W dystansie ćwierćpółmaratonu ustalony limit to 150 nadanych numerów. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia limitu nadanych numerów, jednak bez możliwości otrzymania pakietu startowego.

Pamiątkowe medale otrzymają wyłącznie biegacze, którzy ukończą dystans półmaratonu. Natomiast osoby, które ukończą ćwierćpółmaraton otrzymują dyplomy.

Numer startowy obydwu biegów upoważnia do jednorazowego wejścia na baseny OSiR w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 19-20 czerwca 2021r. Kryte pływalnie OSiR dostępne w poniższych lokalizacjach:

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 106, tel. 44 732-68-17

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Próchnika 8/12, tel. 44 732-37-34

VIII. KLASYFIKACJEKlasyfikacja w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczone od chwili strzału startera) pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczone od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika). Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,

Klasyfikacje wiekowe (k- kobiety, m- mężczyźni):

    k20, m20 (rocznik 2001 – 1992),
    k30, m30 (rocznik 1991 – 1982),
    k40, m40 (rocznik 1981 – 1972),
    k50, m50 (rocznik 1971 – 1962),
    k60, m60 (rocznik 1961 – 1952),
    k70, m70 (rocznik 1951 i starsi).


Klasyfikacja najszybsze piotrkowianki, najszybsi piotrkowianie. Warunkiem uczestnictwa w tej klasyfikacji jest stały meldunek w Piotrkowie Trybunalskim, potwierdzony oświadczeniem.

Klasyfikacja Drużyny Laury

Klasyfikacja Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA

Klasyfikacja strażaków

Klasyfikacja nauczycieli

Klasyfikacja najlepszych miast

Klasyfikacja policjantów

Klasyfikacja służb więziennych

IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWARejestracja na bieg możliwa jest pośrednio poprzez stronę Nocnego Półmaratonu Piotrkowskiego (www.polmaratonpiotrkowski.pl) lub bezpośrednio, poprzez firmę Datasport (online.datasport.pl).

Zapisy online będą realizowane w okresie 01.01.2021. - 14.06.2021r. Zgłoszenia w okresie 17.06.2021r. - 18.06.2021r. będą przyjmowane wyłącznie w biurze zawodów tylko przy niezapełnionej liście uczestników.

Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. W celu ułatwienia weryfikacji dotyczącej opłaty startowej należy w tytule przelewu podać: nazwisko i imię zawodnika oraz nazwę biegu.

Opłata startowa w półmaratonie wynosi:

    40zł od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.
    50zł od 01.03.2021 r. do 30.04.2021 r.
    60zł od 01.05.2021 r. do 14.06.2021 r.
    70zł - opłata dokonana w biurze w dniu 17.06.2021 lub 18.06.2021 r.


Opłata startowa w ćwierćpółmaratonie wynosi:

    30zł - od 01.01.2021r. do 18.06.2021r.


Zwolnieni z opłat podlegają zawodnicy od 15 do 18 roku życia i powyżej 70 lat oraz biegacze z miast partnerskich miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.

X. NAGRODYWszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymują napój izotoniczny, wodę oraz posiłek regeneracyjny.

Zdobywcy miejsc 1 – 5 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne

    2000zł (słownie: dwa tysiące złotych) – I miejsce
    1500zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) – II miejsce
    1000zł (słownie: tysiąc złotych) – III miejsce
    500zł (słownie: pięćset złotych) – IV miejsce
    500zł (słownie: pięćset złotych) – V miejsce


Nagroda łączna za ustanowienie nowego rekordu trasy wynosi 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Obecnie rekord trasy wynosi:

    kobiety – 0.1:14:17
    mężczyźni – 01:04:57


Klasyfikacja krajowa, w której trzy panie i trzej panowie z Polski otrzymają od sponsorów nagrodę pulą 8.000zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc 1 – 3 otrzymają puchary i nagrody.

Zdobywcy miejsc 1 – 3 w klasyfikacji najszybszy piotrkowianin i najszybsza piotrkowianka otrzymują pamiątkowe puchary oraz nagrody pieniężne:

    1000zł (słownie: tysiąc złotych) – I miejsce
    800zł (słownie: osiemset złotych) – II miejsce
    600zł (słownie: sześćset złotych) – III miejsce


W klasyfikacji Piotrkowskiego Klubu Biegacza ENDORFINA – najszybszy i najszybsza zawodniczka z klubu otrzymają pamiątkowe puchary.

Nagrody pieniężne zdobyte podczas biegu będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe zawodnika w terminie 7 dni od daty biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

Protesty i zastrzeżenia można zgłaszać do 00.30 w dniu 19 czerwca 2021r. po tym terminie wszystkie protesty i zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

Nagrody zostaną wręczane zwycięzcom klasyfikacji generalnej i we wszystkich kategoriach od godziny 23:00 w Rynku Trybunalskim (scena).

Dla zwycięzców w dystansie ćwierćpółmaratonu ustala się puchary w klasyfikacji generalnej w kategoriach:

kobiet miejsca 1. - 5.

12. 2. mężczyzn 1.-5

XI. BEZBIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGUUczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie.

Zawodnicy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora, policji, straży miejskiej i służb porządkowych.

Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo, osób nieposiadających numerów startowych.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zobowiązuje się uczestników do wykorzystywania w trakcie biegu elementów odblaskowych lub takich, które generują światło.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWEOrganizator zapewnia opiekę medyczną w biurze zawodów oraz na trasie biegu.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Decyzja lekarza dotycząca kontynuowania biegu podczas imprezy jest ostateczna i nieodwołalna.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zabrania się zasłanianie numerów startowy pod karą dyskwalifikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodu.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. zabrania się korzystania z kijków nordic walking.

Zabroniony jest start w biegu wraz ze zwierzęciem.

Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest zabronione.

Zawodnicy, którzy skracają trasę biegu oraz dokonują czynności mających na celu oszukanie organizatora i pozostałych uczestników biegu, zostaną zdyskwalifikowani.

Każdy zawodnik biorący udział w biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją biegu przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn 29.08.1997r. (tj. dz.u. 2014 poz. 1182 z pózń. zm); administratorem danych osobowych jest OSIR w Piotrkowie Trybunalskim.

Każdy uczestnik biorący udział w biegu jest świadomy, że w trakcie biegu mogą być przeprowadzone nagrania filmowe zdjęcia, wywiady z uczestnikami biegu, tym samym wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z biegu, zamieszczonych na stronach powiązanych z organizatorem, w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z winy uczestników.

W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.

Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania aktualnych zaleceń sanepidu w związku z pandemią COVID19.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 2 =
Link
4 + 2 =