osirpiotrkow.pl

Amatorska Liga Siatkówki

REGULAMIN „Otwarcie sezonu 2021” Amatorski turniej kobiet w centrum siatkówki plażowej OSiR Piotrków Trybunalski

REGULAMIN
„Otwarcie sezonu 2021”
Amatorski turniej kobiet w centrum siatkówki plażowej OSiR Piotrków Trybunalski przy kompleksie rekreacyjnym przy ul. Belzackiej 108/110

1. CEL TURNIEJU:

    1) Popularyzacja piłki siatkowej, jako formy rekreacji ruchowej,
    2) Zachęcenie młodzieży do spędzenia aktywnie  wolnego czasu poprzez zabawę,
    3) Upowszechnianie współzawodnictwa poprzez grę w piłkę siatkową.

2. ORGANIZATOR:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim.

3. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:

22.05.2021r.(sobota) -  godz. 9:00 - odprawa techniczna, godz. 9:30 - start meczy. Boisko do plażowej piłki siatkowej przy kompleksie rekreacyjnym OSiR, ul. Belzacka 108/110.

4. ZGŁOSZENIA:

Do dnia 21.05.2021r. do godziny 14:00, będą przyjmowane na adres e-mail: r.pawlikowski@osirpiotrkow.pl
SMS 50358103 (Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, tel. kontaktowy)

5. UCZESTNICTWO:

        ◦ Warunkiem udziału jest podpisanie przez każdego zawodnika indywidualnego oświadczenia o stanie zdrowia, zapoznanie się z klauzulą i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracja dotycząca dostosowania się do zaleceń związanych ze stanem epidemii w Polsce.

    1) Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.
    2) Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
    3) Uczestnicy turnieju startują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
    4) Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
    5) W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zgłoszeni w rozgrywkach PZPS (wyjątek stanowią kategorie młodzik i kadet).
    6) Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu przystąpienia do turnieju.

6.  SYSTEM ROZGRYWEK :

Liczba drużyn ograniczona.
System turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
Turniej rozegrany będzie zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkiem innych przepisów wprowadzonych na potrzeby turnieju (Niedozwolone jest przebicie piłki na druga stronę palcami).

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Miejsca I-III – puchary i nagrody rzeczowe.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

    1) Drużyny zobowiązane są do wystąpienia w strojach  sportowych (koszulki najlepiej jednego koloru z numerem).
    2) Organizator  nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach organizowanych na boiskach piaskowych OSiR.
    3) Zawodnicy drużyn  biorący udział  w zawodach  zobowiązani są ubezpieczyć się we własnym zakresie.
    4) Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.
    5) Rzeczy wartościowe, dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze należy pozostawić w skrytce depozytowej.
    6) Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim,
    7) Każdy zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją turnieju przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
    8) Każdy uczestnik biorący udział w turnieju jest świadomy, że w trakcie meczu mogą być przeprowadzone nagrania filmowe ,zdjęcia, wywiady z uczestnikami turnieju i wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w relacjach z przebiegu turnieju zamieszczonych w mediach i materiałach promocyjnych organizatora.
    9) Podczas trwania turnieju obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych przez zawodników i uczestników zawodów, pod groźbą wykluczenia z rywalizacji.
    10) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół – koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.
    11) Uczestnicy rozgrywek są zobowiązani stosować się do regulaminu obowiązującego na obiekcie.
    12) Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzyga organizator turnieju.

W trakcie rozgrywek będzie obowiązywał rygor sanitarny zgodnie z wytycznymi GIS oraz wytycznymi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 4 =
Link
5 + 4 =